Avfallshanteringsservice

En ökning av återvinningsgraden

Under verksamhetsåret arbetades det på många fronter för att öka återvinningsgraden:

  • nyttoavfallsinsamlingar från fastigheter utvidgades
  • insamlingsområdet för flerfackstjänsten utvidgades
  • insamling av plastprodukter påbörjades på alla avfallsstationer.

Nyttoavfallsinsamlingar

Under verksamhetsperioden ökade den separata insamlingen av plastförpackningar speciellt kraftigt. Insamlingen började i slutet av år 2018 och under år 2019 fyrdubblades mängden anslutna kundfastigheter. I slutet av verksamhetsåret hörde ungefär 1000 kundfastigheter till insamlingsområdet.

Antalet kunder som påbörjat insamlingarna redan tidigare ökade: antalet kunder med insamling för glas och metall ökade med över 50 procent, insamlingen av kartong och bioavfall däremot mer måttfullt.

På sommaren 2019 beslöt avfallsnämnden att öka förpliktelserna för separat insamling. För plast- och glasförpackningar samt metall gäller förpliktelsen för separat insamling från och med 1.4.2020 alla bostadsfastigheter med minst 20 bostäder. För kartong gällde redan samma förpliktelse från tidigare. För bioavfall är förpliktelsen för separat insamling fortsättningsvis fem bostäder.

Fastigheter som omfattas av separat insamling av nyttoavfall

Separat insamling 2017 2018 2019
Bioavfallsinsamling 2 998 3 274 4 270
Kartonginsamling 1 483 1 969 2 011
Metallinsamling 246 414 856
Glasförpackningsinsamling 243 412 922
Plastförpackningsinsamling 992

Situationen 31.12.2019 inkl. alla kunder som har anslutit sig till den kommunala tjänsten, såsom bostadsaktiebolag och skolor

Genom de ambulerande Otto och Romulus-insamlingarna samlades 149 000 ton metallskrot och farligt avfall in. Läs mera om de ambulerande insamlingarna.

Flerfackstjänsten

I vår flerfackstjänst får kunden på sin fastighets gård ett kärl med fyra fack, där man sorterar metall, kartong samt glas- och plastförpackningar. För blandavfall kan man ta ett gemensamt tvåfackskärl med bioavfall eller alternativt ett traditionellt blandavfallskärl.

Flerfackstjänsten har redan under flera år funnits att tillgå i tätorterna i östra Nylands kommuner. På västra Nylands område begränsades tjänsten först till bestämda tätortsområden i Lojo och Vichtis. Under 2019 utvidgades tjänstens tillgång lokalt sett kraftigt och i slutet av året fanns den att tillgå förutom i Lojo och Vichtis också i Högfors, Sjundeå, Ingå och Raseborg. I slutet av året hade redan ungefär 1400 kundfastigheter anslutit sig till tjänsten och merparten av dessa var egnahemshus.

Fastigheterna som är anslutna till flerfackstjänsten

År st
2018 978
2019 1575

Separat insamling av plastprodukter

I december 2019 började Rosk´n Roll på sina avfallsstationer en separat insamling av hushållens plastprodukter. I vårt land har insamling av plastprodukter ännu stannat på olika försöksstadier. Rosk´n Roll var det första avfallsbolaget i Finland som började samla in plastprodukter regelmässigt inom hela sitt verksamhetsområde, på alla sina avfallsstationer. Från Rosk´n Roll styrs plastprodukterna till Päijät-Hämeen Jätehuoltos sorteringsanläggning, som känner igen plasttyperna och styr dem vidare till materialåtervinning.

Rosk'n Rollin työntekijä pitelee muovituotekylttiä jäteasemalla

Materialflöden

2015 2016 2017 2018 2019
Blandat kommunalt avfall kg/inv 287,6 286,2 285,6 299,0 296,8
Separat insamlat bioavfall kg/inv 25,1 26,8 25,4  27,2 28,1
Farligt avfall från hushåll kg/inv 14,2 14,3 15,2 16,2 17,1

Återvinning av kommunalt avfall

2015 2016 2017 2018 2019
Från kommunalt avfall till materialåtervinning (%) 20,8 20,6 21,8 22,5 23,01
Från kommunalt avfall till energiutnyttjande (%) 61,8 72,3 75,0 72,4 72,41
Från kommunalt avfall till avstjälpningsplats (%) 12,7 0,7 1,6 3,4 2,72

Utvecklingen av avfallsmängderna (tn)

Avfallssort 2015 2016 2017 2018 2019
Asbest 623,50 673,12 899,22 947,88 892,23
Betong- och tegelavfall 23 350,15 22 944,07 39 926,83 9 304,31 9 819,33
Krattavfall 4 845,71 3 342,09 4 192,92 4 631,62 7 035,16
Impregnerat trä 971,79 923,27 1 096,36 1 433,78 1 701,62
Metall 3 262,58 3 228,03 3 508,39 3 811,12 4 235,58
Träavfall 11 541,74 11 200,43 14 456,34 23 383,03 14 849,73
Ris, kvistar och stubbar 3 758,39 4 537,08 6 136,84 6 296,13 9 727,69
Elapparater 2 103,72 2 060,30 2 128,43 2 164,45 2 183,37
Byggavfall 12 169,00 11 091,45 6 648,95 2 388,00 1 318,92
Farligt avfall 744,95 793,48 827,54 846,09 836,64
Oförorenade jordmassor 159 156,91 197 853,33 212 554,20 228 589,24 215 681,26
Lindrigt förorenade jordmassor 42 176,32 36 311,00 24 238,82 19 157,80 22 559,30
Skrotbilar 372,24 303,00 298,82 389,88 319,58
Produktionsavfall 24 158,02 23 884,95 24 633,62 30 704,53 12 483,32
Blandavfall 66 205,97 65 708,98 65 389,44 68 283,30 67 491,65
Bioavfall 5 758,08 6 148,58 5 823,50 6 215,52 6 400,54
Glas 942,90 1 134,32 1 131,42 1 042,54 1 038,46