Kilpilahden materiaalikeskus KILKEn sisäänkäynti

Byggnadsverksamhet

År 2019 genomfördes många stora investeringar, med vilka standarden på bolagets servicenätverk och miljövårdssystem förbättras från tidigare. Bolaget finansierade sina investeringar som planerat genom att upplösa placeringar och därmed behövdes inga lån för att finansiera investeringarna.

Räkenskapsperiodens investeringar uppgick totalt till 12 656 528 euro. Det största enskilda investeringsobjektet var Sköldvik materialcenter Kilke (7 241 479 euro), vars första skeden så gått som färdigtställdes under verksamhetsperioden.

Bolaget svarar på framtida områdesbehov genom att förbereda områden med att spränga bort stenmaterial. Totalt investerades 1 849 358 euro i sprängarbeten av stenmaterial i Sköldvik och Munka. På avfallscentralernas områden i Domargård och Munka investerades (381 677 euro) i gasuppsamling, (274 121 euro) i vattenhantering och (518 655 euro) i andra konstruktioner. Därtill asfalterades fält och vägområden (426 882 euro).

Dessutom investerades det på många olika avfallsstationer i byggnader och konstruktioner (1 511 753 euro), i maskiner och inventarier (433 103 euro), i informationsteknik (59 210 euro) och i pilotprojektet för att automatisera Lovisa avfallscentral (16 433 euro).  Den nya avfallsstationen i Ekenäs var den största avfallsstationsinvesteringen och den står klar och tas i bruk sommaren 2020.